Nabór na stanowisko Stażysty/Młodszego asystenta w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2018

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

ogłasza nabór na stanowisko Stażysty/Młodszego asystenta

w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

Ilość wolnych miejsc: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: PSSE w Dąbrowie Górniczej – budynek w Będzinie, ul. Kościuszki 58

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: technologia żywności lub zdrowie publiczne - dietetyka.
 2. Staż pracy: nie wymagany.
 3. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu.
 4. Obsługa komputera – praca w środowisku Windows.
 5. Odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność i wysoka kultura osobista.
 6. Umiejętności współpracy oraz podejmowania decyzji.

Główne zadania na w/w stanowisku:

 1. Bieżący nadzór sanitarny nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunkami żywienia zbiorowego;
 2. Nadzór nad jakością zdrowotną żywności;
 3. Bieżący nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
 4. Prowadzenie  wymaganych rejestrów i ewidencji;
 5. Działania w zakresie systemu RASFF;
 6. Pobór próbek żywności zgodnie z „Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS”;
 7. Działania w ramach systemu RAPEX, w zakresie kosmetyków;
 8. Rozpatrywanie interwencji mieszkańców.

 Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i dotychczasowe zatrudnienie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule: „Nabór na wolne stanowisko w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku” na adres e-mail: kadry@pssedg.pl  lub w formie papierowej na adres Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej, 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 58 z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku”. Dokumenty aplikacyjne można również złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej pod adresem 42-500 Będzin ul. Kościuszki 58 w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku”.

 W nadesłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Na podstawie art. 6, pkt 1. lit. a.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbrowskiego 9a, 41-300 Dąbrowa Górnicza”. 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu i miejsca odbycia spotkania.

Klauzula Informacyjna Administratora

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego / Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbrowskiego 9a, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres przewidziany prawem do zgłaszania roszczeń pomiędzy stronami od zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin oraz przez e-mail: iod@pssedg.pl