Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA

Informujemy, że począwszy od dnia 24.11.2020 r. wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne zaprzestają publikowania na swoich stronach internetowych jakichkolwiek danych dotyczących raportowania związanego z SARS-CoV-2.
Dane te będą upubliczniane w sposób scentralizowany.

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)


Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

 + 48 222 500 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej informuje, że od dnia 7.12.2020 r. wznawia przyjmowanie próbek do badań laboratoryjnych
dla klientów zewnętrznych (w tym do tzw. "książeczki sanepidowskiej").

Próbki przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 do 1000 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym


 Automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny 

 Uwaga! +48 22 25 71 145 to nowy numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdując się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny prosimy dzwonić pod numer +48 22 25 00 115.


 

 

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej nie wydaje decyzji lub zaświadczeń o odbywanej izolacji domowej oraz kwarantannie. Informacje o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym.

Ważne informacje o świadczeniach ZUS dla osób będących w izolacji lub kwarantannie.

1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, osobie poddanej kwarantannie/izolacji w warunkach domowych, za okres nieobecności w pracy, jest informacja w  systemie teleinformatycznym, o objęciu tej osoby kwarantanną/izolacją w warunkach domowych.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie ww. informację, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

3. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony w pkt 2, osoba, o której mowa w pkt 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Oświadczenie zawiera:
1. Dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: (imię i nazwisko, PESEL)
2. Dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia
3. Podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Wzór oświadczenia o odbyciu obowiązkowej kwarantanny do złożenia w zakładzie pracy.

Pracodawca albo podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.


Pozostałe osoby, które w świetle obowiązujących przepisów, odbywają obowiązkową kwarantannę, w przypadku konieczności przedłożenia dokumentu pracodawcy powinny wykorzystać Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy/na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego - dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu PIS w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

 


Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

  •     w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
  •     masz podwyższoną temperaturę,
  •     kaszlesz i masz duszności.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

  •     bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

  LUB

  • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?
Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Najważniejsze informacje dotyczące koronowirusa znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Powiększ zdjęcie logo%20pzh
8 kwietnia 2020

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

dotycząca dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania

Czytaj więcej o: Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
Powiększ zdjęcie logo%20info
Powiększ zdjęcie logo%20info
3 kwietnia 2020

Dezynfekcja/dekontaminacja ambulansów do przewozu chorych

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 27 marca 2020 r., dotyczącą dezynfekcji/dekontaminacji ambulansów do przewozu chorych oraz działań ograniczających ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2.

Czytaj więcej o: Dezynfekcja/dekontaminacja ambulansów do przewozu chorych
Powiększ zdjęcie logo%20gov
Powiększ zdjęcie logo%20info
31 marca 2020

Anonimowe skargi i wnioski

Na podstawie § 8  ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 46) wydanego na podstawie art. 226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zarządza się, co następuje:
 
1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Czytaj więcej o: Anonimowe skargi i wnioski
Powiększ zdjęcie logo%20pis
Powiększ zdjęcie logo%20info
28 marca 2020

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wyrobów piekarniczych

Ze względu na obawy klientów kupujących pieczywo luzem Główny Inspektor Sanitarny informuje, że nie ma żadnych doniesień naukowych wskazujących na zakażenie koronawirusem drogą pokarmową.

Czytaj więcej o: Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wyrobów piekarniczych